Інформаційне Положення Щодо Обробки Персональних Даних

Klauzula Informacyjna Dotycząca Przetwarzania Danych

 1. Відповідно до ст. 13 сек. 1 і 2 Регламенту (ЄС) 2016/679 Європейського Парламенту та Ради від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб щодо обробки персональних даних та про вільний рух таких даних, а також про сксування Директиви 95/46 / EC (Журнал UE. L № 119) (GDPR) нижче, ми інформуємо Вас про обробку Ваших персональних даних. / Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L nr 119) (RODO) poniżej informuję o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych.
 2. Адміністратором Ваших персональних даних є / Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Fundacja Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego (www.frd.org.pl) z siedzibą w Warszawie (00-342), ul. Topiel 23 reprezentowana przez Zarząd/ в особі Правління. Адреса електронної пошти /Adres e-mail: frd@frd.org.pl.
 3. Подані Вами персональні дані оброблятимуться на підставі art. 6 ust. 1. lit. b RODO з метою участі Вашої дитини в Проекті „Літня Акція – Młynarska”. / Podane przez Panią/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b RODO w celu udziału Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka w Projekcie „Akcja Letnia – Młynarska”.
 4. Подані Вами персональні дані можуть бути передані партнерам, з якими ми уклали угоди про співпрацю та довірили обробку даних для виконання наших цілей та інших юридичних зобов’язань, у тому числі договірних, надання нам ІТ та юридичної допомоги, консультацій та консультаційних послуг та інших. організації, які діють від нашого імені та надають нам послуги, необхідні для виконання наших статутних завдань. / Podane przez Panią/Pana dane osobowe mogą być przekazywane partnerom, z którymi mamy zawarte umowy o współpracę i powierzenie przetwarzania danych przy wykonywaniu naszych zadań i innych obowiązków prawnych, w tym umownych, świadczącym nam pomoc informatyczną, prawną, usługi doradcze, konsultacyjne oraz innym podmiotom działającym na nasze zlecenie, a świadczącym nam usługi niezbędne do realizacji naszych zadań statutowych.
 5. Подані Вами персональні дані не будуть профільовані та не будуть передаватися в третю країну чи міжнародну організацію. / Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu i nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 6. Ви маєте право (Ma Pani/Pan prawo do):
  доступу до ваших персональних даних / dostępu do swoich danych osobowych;
  вимагати їх виправлення / żądania ich sprostowania;
  вимагати їх видалення або обмеження обробки / żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
  заперечення проти обробки / wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
  запиту на перенесення даних / żądania przenoszenia danych;
 7. Ви маєте право в будь-який час відкликати свою згоду, не впливаючи на законність обробки, яка була здійснена на підставі згоди до її відкликання. / Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Якщо ви виявите, що обробка ваших персональних даних порушує RODO, ви маєте право подати скаргу до наглядового органу, ним у Польщі є Головне Управління захисту персональних даних / Jeśli stwierdzi Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza RODO, ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (адреса/adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 9. Надання персональних даних є добровільним, однак відмова в надання даних може призвести до відмови у наданні послуги. / Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi.