Regulamin Punktu Spynka

 1. Punkt Spynka jest prowadzony przez Fundację Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego z siedzibą w Warszawie, ul. Topiel 23.
 2. Dziecko w Punkcie Spynka pozostaje pod stałą opieką wykwalifikowanego personelu.
 3. Punkt Spynka działa od poniedziałku do piątku w godzinach 9-17, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
 4. Do Punktu Spynka przyjmowane są dzieci, które ukończyły 1 rok życia i nie mają ukończonych 6 lat.
 5. Dziecko jest przyjmowane do Punktu Spynka na podstawie:
 6. Formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie spynka.org wypełnionego przez opiekuna dziecka (rodzic lub osoba pełnoletnia uprawniona do opieki nad dzieckiem).
 7. Karty zgłoszenia dziecka wypełnionej przez opiekuna dziecka po zakwalifikowaniu dziecka do danego punktu Spynka wskazanego w Formularzu zgłoszeniowym.
 8. Opiekunowie na Karcie zgłoszenia dziecka do Punktu Spynka deklarują prowadzącym drugą osobę upoważnioną do odbioru dziecka (wraz z numerem jej telefonu).
 9. Maksymalna liczba dzieci przebywających w Punkcie Spynka w jednym momencie to 15. Pod opieką jednego pracownika może znajdować się maksymalnie 5 dzieci.
 10. Czas pobytu dziecka w Punkcie Spynka jest ustalany indywidualnie zgodnie z potrzebami i możliwościami dziecka. Po upływie ustalonego czasu opiekun lub druga upoważniona przez opiekuna osoba, ma obowiązek odebrać dziecko z Punktu.
 11. Opiekunowie przyprowadzają dzieci do Punktu Spynka w czystych i suchych ubraniach, dostosowanych do warunków atmosferycznych.
 12. Opiekunowie dziecka przed rozpoczęciem zajęć przekazują rzeczy niezbędne do funkcjonowania dziecka, np. pieluchy (w razie potrzeby) i chusteczki nawilżane oraz odzież na zmianę.
 13. Opiekunowie dziecka są zobowiązani odebrać dziecko punktualnie.
 14. Dziecko nie może samodzielnie opuszczać Punktu Spynka.Dziecko mogą przyprowadzać i odbierać rodzice lub prawni opiekunowie albo upoważniona przez nich osoba (pełnoletnia), zgodnie z deklaracją, o której mowa w pkt 6. .
 15. Opiekun poświadcza odbiór dziecka podpisem na liście obecności. Wymagana jest zgodność podpisów z Formularzem zgłoszeniowym.
 16. Pracownicy Punktu Spynka mogą odmówić wydania dziecka rodzicom lub innym osobom upoważnionym, jeśli stwierdzą, że stan osoby nie gwarantuje dziecku zapewnienia bezpieczeństwa (odurzenia, stany emocjonalne). W takim przypadku, dziecko pozostaje w Punkcie Spynka do momentu przybycia innej uprawnionej do jego odbioru osoby.
 17. W sytuacji gdy dziecko nie zostanie odebrane z Punktu Spynka, niemożliwy jest kontakt z rodzicami lub osobami uprawnionym, pracownik Spynki zobowiązany jest powiadomić policję.
 18. Dzieci z niepełnosprawnością są przyjmowane do Punktu Spynka po wcześniejszym uzgodnieniu i z uwzględnieniem potrzeb danego dziecka.
 19. Dzieci, które są przyjmowane  do Punktu Spynka muszą być zdrowe.  Opiekun zobowiązany jest powiadomić personel Punktu Spynka o chorobach przewlekłych, zachowaniu dziecka lub wszelkich innych okolicznościach, mogących mieć wpływ na dobro i bezpieczeństwo innych dzieci.
 20. W przypadku zaobserwowania u dziecka objawów chorobowych, personel Spynki powiadamia o tym fakcie niezwłocznie rodziców lub innego opiekuna. Opiekun jest zobowiązany odebrać dziecko najpóźniej w ciągu 1,5 h od momentu poinformowania go o zachorowaniu dziecka. W szczególnych przypadkach, kiedy odbiór chorego dziecka przez opiekuna wydłuża się, a objawy chorobowe dziecka są na tyle niepokojące, że wymaga ono natychmiastowej pomocy lekarskiej, personel Spynki zobowiązany jest wezwać pogotowie ratunkowe.
 21. W przypadku, gdy u dziecka zostaną zauważone sińce i/lub urazy, które mogą świadczyć o stosowaniu wobec niego przemocy fizycznej lub molestowania, w tym także molestowania seksualnego: a) pracownik Spynki sporządza notatkę i informuje o tym rodziców/opiekunów oraz przyjmuje pisemne wyjaśnienia rodzica; b) jeżeli ponownie stwierdzi się u dziecka urazy pracownik Spynki zobowiązany jest skierować do jednostki policji i prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa znęcania się nad dzieckiem.
 22. W sytuacji, gdy pracownicy Punktu Spynka stwierdzą, że dziecko stwarza zagrożenie dla pozostałych dzieci , podejmą działania zmierzające do przywrócenia bezpieczeństwa w Punkcie. O takim fakcie opiekun zostanie poinformowany. Jeśli sytuacje nie ulegnie poprawie opiekun będzie poproszony o niezwłoczne odebranie dziecka z Punktu.
 23. W sytuacji w której dziecko płacze, jest przestraszone i nie daje się uspokoić, pracownik Punktu Spynka dzwoni do opiekuna i prosi o niezwłoczne przybycie i towarzyszenie dziecku lub odebranie go z Punktu.
 24. Jeśli dziecko ma problem z adaptacją w grupie, pracownicy Punktu mogą poprosić opiekunów o pozostanie w Punkcie Spynka do czasu, do którego nie zdecydują, że dziecko może pozostać tam same.
 25. W Punkcie Spynka mogą przebywać jedynie osoby, które otrzymały zgodę pracowników Punktu.

 

Jesteśmy gotowe do spotkań, rozmów i wyjaśnienia dlaczego takie zasady obowiązują w naszej Spynce Zapewniamy Was, że robimy wszystko w trosce o prawidłowy rozwój waszych dzieci.